Krajský úřad v Jihlavě vydal dne 15. ledna 2024 “Souhlasné závazné stanovisko” k posouzení vlivů provedení záměru „I/23 Třebíč, obchvat“ na životní prostředí. Toto stanovisko bylo vydáno víc jak půl roce poté, kdy spolek Obchvat Třebíče společně s dalšími spolky, třebíčskými občany a podnikateli podal vyjádření k dokumentaci EIA. Veškeré podstatné připomínky k průchvatu Krajský úřad odmítl.

Vyjádření spolku Obchvat Třebíče bylo velmi obsáhlé. Obsahovalo třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi zásadní požadavky patřilo podrobné a objektivní porovnání čtyř variant řešení obchvatu Třebíče a svolání veřejného jednání k předložené dokumentaci. Podrobnosti si můžete přečíst v níže uvedeném článku.

Varianty obchvatu Třebíče

 

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

 

Již zmíněné  “Souhlasné závazné stanovisko” je součástí veřejné vyhlášky, kterou zveřejnil Krajský úřad Vysočina  na své úřední desce ve středu 17. ledna 2024. Toto stanovisko doplnilo dokumentaci týkající se stavby průchvatu, která je dle Krajského úřadu již úplná. Za doručenou se veřejná vyhláška považuje patnáctý den po vyvěšení, což je 1. února,  ve lhůtě 15 dnů od doručení, tedy do 16. února 2024, mohou ke stavebnímu záměru na základě všech podkladů pro vydání územního rozhodnutí včetně závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí účastníci řízení uplatnit námitky, veřejnost připomínky a dotčené orgány dodatečná závazná stanoviska.

Otakárek fenyklový

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OZNÁMENÍ LHŮTY K PODÁNÍ NÁMITEK

Zveřejněno 17. ledna 2024

Úředníci krajského úřadu ve svém “Souhlasném závazném stanovisku”  vychází z Posudku dle §§ 9 a 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který pro krajský úřad Kraje Vysočina zpracoval Ing. Pavel Obrdlík. Na mnoha místech tento posudek pouze kopíruje a nekriticky přejímá mnohdy diskutabilní a arogantní vyjádření zpracovatele.

Vlastního názoru se Krajský úřad “dopustil” především ve zdůvodnění toho, proč nebylo svoláno veřejné projednání dokumentace k EIA a podaných námitek. Dle § 17 zákona o EIA v případě, že úřad obdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci, je povinen do 30 dnů po uplynutí lhůty zajistit konání tohoto projednání. Úřad tvrdí, že veřejné projednání  nenařídil s ohledem na ustanovení § 10 odst. 5 zákona o EIA. Avšak tento paragraf již součástí příslušného zákona není.

Podstatným požadavkem v mnoha vyjádřeních k dokumentaci EIA bylo zpracování variantních řešení trasy případného obchvatu. Ing. Obrdlík se ve zdůvodněních odmítnutí variant u jednotlivých připomínkujících velmi liší. Např. k tomuto požadavku vzneseného Dětmi Země  uvádí: “Záměr je v dokumentaci EIA řádně a logicky zdůvodněn. Varianta 0 (či 0+) nesplňují účel odvedení tranzitní dopravy z centra města (tedy účel obchvatu). Varianta 2 (exogenní) nesplňuje účel převedení části vnitroměstské dopravy.” U téhož požadavku  paní Doležalové je zdůvodnění odmítnutí toto: “Trasa záměru je dána platnou ÚPD, která podléhala veřejné kontrole a posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci procesů SEA. Oznamovatel nemá povinnost předložit záměr ve variantním řešení a v případě společného řízení s posouzením vlivů na životní prostředí to ani není z logických důvodů přípustné”.

I u požadavku spolku Obchvat Třebíče na variantní zpracování trasy obchvatu je zdůvodnění jiné: “Zdůvodnění výběru a popis variant jsou v dokumentaci uvedeny dostatečně až nadstandardně. Trasa obchvatu je územně stabilizována v platné ÚPD. Oznamovatel musí v územním řízení tuto trasu respektovat. Variantní řešení je v případě společného územního a stavebního řízení nepřípustné. Tyto připomínky jsou tedy vznášeny v tomto procesu EIA již zbytečně a neoprávněně.”

V dalších vyjádřeních k jednotlivým připomínkách ing. Obrdlík namísto věcného zdůvodnění odmítnutí jednotlivých připomínek přechází až k osobnímu napadání a obviňování z nedostatku odbornosti:

“Požadavek je neoprávněný, protože je založen na chybném předpokladu významného škodlivého zásahu do krajinného rázu. Autor požadavku není odborně způsobilý takový závěr učinit a zejména ho nijak odborně argumentačně nedokládá”.

“Tento požadavek dokládá, jak nedostatečně se jeho autor seznámil s dokumentaci EIA a jejími přílohami, ač neváhá vznášet odvážné požadavky”.

“Tento požadavek není založen na ZZŘ ani platné legislativě. Není odborně dostatečně zdůvodněn a obhájen, a proto je neoprávněný”.

 

Otakárek fenyklový

 

Posudek dle §§ 9 a 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Ing. Pavel Obrdlík

Jaromír Barák, předseda spolku Obchvat Třebíče a opoziční zastupitel Města Třebíče za Třebíč Občanům, říká: “To, že Krajský úřad v Jihlavě souhlasné stanovisko k EIA vydá, jsme předpokládali. Ale to, že ho vydali až po šesti měsících namísto do 30 dnů po obdržení připomínek, nás překvapilo. Ještě větším překvapením bylo, že krajský úřad nesvolal veřejné projednání dokumentace k EIA, pravděpodobně v rozporu se zákonem, ale tento přístup je bohužel už obvyklý. “Všechno podstatné si uděláme sami, a nikdo nám do toho mluvit nebude”, je zásada Kraje a Města Třebíče. Náš spolek samozřejmě uplatní relevantní námitky k podkladům pro vydání územního rozhodnutí k průchvatu. A stejně tak budeme postupovat i v navazujících úředních řízeních, pokud našim námitkám nebude vyhověno”.

 

 

Související příspěvky

 

Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Třebíč má nejhorší vzduch ze všech okresních měst na Vysočině. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal vypracovat Kraj Vysočina V ovzduší Třebíče se nacházejí benzopyreny, polétavé částice nebo prach. Městu neprospívá, že leží v údolí s častým vznikem inverzí. Na kvalitě ovzduší se výrazně podepisuje i průtah městem s...
Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Průchvat Třebíče: omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Ministr dopravy Martin Kupka ( ODS - Občanská demokratická strana) při vládní návštěvě v Třebíči v pondělí 25. března prohlásil, že "věří ve správnost zvolené trasy" průchvatu a že "není možné její vedení zpochybňovat". Starosta Pavel Pacal ( Starostové a nezávislí • STAN) zase v posledním čísle Třebíčského...
Průchvat Třebíče - omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Seminář k průchvatu: Borovina nikoho nezajímá

Sdružení „Energetické Třebíčsko“, sídlící na třebíčské radnici, uspořádalo ve čtvrtek 29. února seminář k chystané výstavbě třebíčského obchvatu. Veřejnost na něj neměla přístup, byl pouze pro pozvané – členy třebíčské Hospodářské komory, novináře a třebíčské zastupitele. Nových informací na něm moc nezaznělo, zřejmým účelem semináře bylo iniciovat sdělovací prostředky k...
Seminář k průchvatu - Borovina nikoho nezajímá

PRŮCHVAT TŘEBÍČE: Krajský úřad velkou EIA schválil. Podstatné námitky občanů arogantně zamítl.

Krajský Úřad Kraje Vysočina v Jihlavě nepřekvapivě schválil dokumentaci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k průchvatu Třebíče. Tímto krokem se zkompletovala dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a dotčené spolky a orgány, občané a podnikatelé mohou do 1. února 2024 uplatnit námitky, připomínky a dodatečná závazná stanoviska. Jaromír...

YASHICA u soudu prohrála

V září loňského roku, den před komunálními volbami, uveřejnily Horácké noviny, vydávané společností YASHICA s.r.o., článek „Proč hnutí Třebíč Občanům!, vedené Jaromírem Barákem, lže o obchvatu?“. Tento článek obsahoval spoustu lží a nesmyslných fabulací, a jak konstatoval ve svém rozsudku Okresní soud v Třebíči, byl uveřejněn ve zřejmém úmyslu...
YASHICA u soudu prohrála

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi...
Varianty obchvatu Třebíče

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This