Krajský úřad v Jihlavě vydal dne 15. ledna 2024 “Souhlasné závazné stanovisko” k posouzení vlivů provedení záměru „I/23 Třebíč, obchvat“ na životní prostředí. Toto stanovisko bylo vydáno víc jak půl roce poté, kdy spolek Obchvat Třebíče společně s dalšími spolky, třebíčskými občany a podnikateli podal vyjádření k dokumentaci EIA. Veškeré podstatné připomínky k průchvatu Krajský úřad odmítl.

Vyjádření spolku Obchvat Třebíče bylo velmi obsáhlé. Obsahovalo třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi zásadní požadavky patřilo podrobné a objektivní porovnání čtyř variant řešení obchvatu Třebíče a svolání veřejného jednání k předložené dokumentaci. Podrobnosti si můžete přečíst v níže uvedeném článku.

Varianty obchvatu Třebíče

 

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

 

Již zmíněné  “Souhlasné závazné stanovisko” je součástí veřejné vyhlášky, kterou zveřejnil Krajský úřad Vysočina  na své úřední desce ve středu 17. ledna 2024. Toto stanovisko doplnilo dokumentaci týkající se stavby průchvatu, která je dle Krajského úřadu již úplná. Za doručenou se veřejná vyhláška považuje patnáctý den po vyvěšení, což je 1. února,  ve lhůtě 15 dnů od doručení, tedy do 16. února 2024, mohou ke stavebnímu záměru na základě všech podkladů pro vydání územního rozhodnutí včetně závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí účastníci řízení uplatnit námitky, veřejnost připomínky a dotčené orgány dodatečná závazná stanoviska.

Otakárek fenyklový

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OZNÁMENÍ LHŮTY K PODÁNÍ NÁMITEK

Zveřejněno 17. ledna 2024

Úředníci krajského úřadu ve svém “Souhlasném závazném stanovisku”  vychází z Posudku dle §§ 9 a 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který pro krajský úřad Kraje Vysočina zpracoval Ing. Pavel Obrdlík. Na mnoha místech tento posudek pouze kopíruje a nekriticky přejímá mnohdy diskutabilní a arogantní vyjádření zpracovatele.

Vlastního názoru se Krajský úřad “dopustil” především ve zdůvodnění toho, proč nebylo svoláno veřejné projednání dokumentace k EIA a podaných námitek. Dle § 17 zákona o EIA v případě, že úřad obdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci, je povinen do 30 dnů po uplynutí lhůty zajistit konání tohoto projednání. Úřad tvrdí, že veřejné projednání  nenařídil s ohledem na ustanovení § 10 odst. 5 zákona o EIA. Avšak tento paragraf již součástí příslušného zákona není.

Podstatným požadavkem v mnoha vyjádřeních k dokumentaci EIA bylo zpracování variantních řešení trasy případného obchvatu. Ing. Obrdlík se ve zdůvodněních odmítnutí variant u jednotlivých připomínkujících velmi liší. Např. k tomuto požadavku vzneseného Dětmi Země  uvádí: “Záměr je v dokumentaci EIA řádně a logicky zdůvodněn. Varianta 0 (či 0+) nesplňují účel odvedení tranzitní dopravy z centra města (tedy účel obchvatu). Varianta 2 (exogenní) nesplňuje účel převedení části vnitroměstské dopravy.” U téhož požadavku  paní Doležalové je zdůvodnění odmítnutí toto: “Trasa záměru je dána platnou ÚPD, která podléhala veřejné kontrole a posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci procesů SEA. Oznamovatel nemá povinnost předložit záměr ve variantním řešení a v případě společného řízení s posouzením vlivů na životní prostředí to ani není z logických důvodů přípustné”.

I u požadavku spolku Obchvat Třebíče na variantní zpracování trasy obchvatu je zdůvodnění jiné: “Zdůvodnění výběru a popis variant jsou v dokumentaci uvedeny dostatečně až nadstandardně. Trasa obchvatu je územně stabilizována v platné ÚPD. Oznamovatel musí v územním řízení tuto trasu respektovat. Variantní řešení je v případě společného územního a stavebního řízení nepřípustné. Tyto připomínky jsou tedy vznášeny v tomto procesu EIA již zbytečně a neoprávněně.”

V dalších vyjádřeních k jednotlivým připomínkách ing. Obrdlík namísto věcného zdůvodnění odmítnutí jednotlivých připomínek přechází až k osobnímu napadání a obviňování z nedostatku odbornosti:

“Požadavek je neoprávněný, protože je založen na chybném předpokladu významného škodlivého zásahu do krajinného rázu. Autor požadavku není odborně způsobilý takový závěr učinit a zejména ho nijak odborně argumentačně nedokládá”.

“Tento požadavek dokládá, jak nedostatečně se jeho autor seznámil s dokumentaci EIA a jejími přílohami, ač neváhá vznášet odvážné požadavky”.

“Tento požadavek není založen na ZZŘ ani platné legislativě. Není odborně dostatečně zdůvodněn a obhájen, a proto je neoprávněný”.

 

Otakárek fenyklový

 

Posudek dle §§ 9 a 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Ing. Pavel Obrdlík

Jaromír Barák, předseda spolku Obchvat Třebíče a opoziční zastupitel Města Třebíče za Třebíč Občanům, říká: “To, že Krajský úřad v Jihlavě souhlasné stanovisko k EIA vydá, jsme předpokládali. Ale to, že ho vydali až po šesti měsících namísto do 30 dnů po obdržení připomínek, nás překvapilo. Ještě větším překvapením bylo, že krajský úřad nesvolal veřejné projednání dokumentace k EIA, pravděpodobně v rozporu se zákonem, ale tento přístup je bohužel už obvyklý. “Všechno podstatné si uděláme sami, a nikdo nám do toho mluvit nebude”, je zásada Kraje a Města Třebíče. Náš spolek samozřejmě uplatní relevantní námitky k podkladům pro vydání územního rozhodnutí k průchvatu. A stejně tak budeme postupovat i v navazujících úředních řízeních, pokud našim námitkám nebude vyhověno”.

 

 

Související příspěvky

 

PRŮCHVAT TŘEBÍČE: Krajský úřad velkou EIA schválil. Podstatné námitky občanů arogantně zamítl.

Krajský Úřad Kraje Vysočina v Jihlavě nepřekvapivě schválil dokumentaci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k průchvatu Třebíče. Tímto krokem se zkompletovala dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a dotčené spolky a orgány, občané a podnikatelé mohou do 1. února 2024 uplatnit námitky, připomínky a dodatečná závazná stanoviska. Jaromír...

YASHICA u soudu prohrála

V září loňského roku, den před komunálními volbami, uveřejnily Horácké noviny, vydávané společností YASHICA s.r.o., článek „Proč hnutí Třebíč Občanům!, vedené Jaromírem Barákem, lže o obchvatu?“. Tento článek obsahoval spoustu lží a nesmyslných fabulací, a jak konstatoval ve svém rozsudku Okresní soud v Třebíči, byl uveřejněn ve zřejmém úmyslu...
YASHICA u soudu prohrála

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi...
Varianty obchvatu Třebíče

Po pěti letech čekání začal proces EIA pro „obchvat“ Třebíče

Do 7. července 2023 se může veřejnost vyjadřovat k dokumentaci EIA týkající se hodnocení vlivu stavby průchvatu Třebíče na životní prostředí. Proces EIA probíhá současně s řízením o umístění stavby. Těchto řízení se zúčastní i spolky Obchvat Třebíče a Děti Země. „Ve vyjádření k dokumentaci EIA se chceme především...
EIA - hodnocení vlivů stavby průchvatu Třebíče na životní prostředí

Soud bude znovu rozhodovat o obchvatu Třebíče

Nejvyšší správní soud v Brně 20 dubna 2023 vyhověl kasační stížnosti skupiny třebíčských podnikatelů a jejich návrh na zrušení části územního plánu Třebíče týkající se průchvatu vrátil brněnskému Krajskému soudu k dalšímu řízení. Když byla v červenci 2022 obdobná kasační stížnost tímto soudem zamítnuta, Město Třebíč tehdy ústy starosty Pacala...
Soud bude znovu rozhodovat o obchvatu Třebíče

Průchvat Třebíče je dostupný v iVysílání České televize

V neděli 26. března 2023 vysílala Česká televize na ČT2 v rámci cyklu pořadů "Nedej se!", který se zaměřuje na problematiku životního prostředí, díl nazvaný „Průchvat Třebíče“. V pořadu zazněly názory obhájců průchvatu v konfrontaci s jeho odpůrci. Pokud jste se nestihli podívat, je už dostupný v iVysílání. ...
Průchvat Třebíče je v iVysílání České televize

Průchvat Třebíče v České televizi!

V neděli 26. března 2023 v 10:55 bude Česká televize na ČT2 vysílat pořad nazvaný Průchvat Třebíče. Fotografie z natáčení, které jsme zveřejnili před třemi týdny, vzbudily nebývalý zájem, prohlédlo si je více jak 12 tisíc občanů. Štáb pořadu Nedej se natáčel s představiteli Město Třebíč, v Borovině s...
Průchvat Třebíče v České televizi

Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Město Třebíč už začátkem srpna 2022 obdrželo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) o povolení výjimky při případné stavbě průchvatu zasáhnout do životního prostředí chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí a v Lorenzových sadech. Zveřejnilo je až koncem září, čtyři dny před volbami, s citací části rozhodnutí...
Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Průchvat: třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami. Lidé ji nezajímají.

Stávající radniční koalice už musí být hodně zoufalá. Dnes zveřejnili na svém webu tiskovou zprávu, ve kterém citují rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které potvrzuje stanovisko úředníků Kraje Vysočina o povolení výjimky ze zákazu stavbou průchvatu zasáhnout do životního prostředí zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí...
Průchvat - třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami

Obchvat Okříšek je podstatným argumentem pro velký obchvat Třebíče

Silnice II/405, spojující Jihlavu a Třebíč, se v brzké době dočká významného zlepšení. V červnu tohoto roku bylo definitivně rozhodnuto o stavbě obchvatu Okříšek, který mine i Krahulov a na silnici I/23 se napojí pod krahulovským silem. Pokud by byl postaven průchvat, veškerá doprava od Telče a od Jihlavy...
Obchvat Okříšek - Obchvat Třebíče

UŽ V ROCE 1968 MĚLI KOMUNISTÉ VÍC ROZUMU NEŽ SOUČASNÁ TŘEBÍČSKÁ KOALICE

Velký obchvat Třebíče byl plánovaný už v roce 1968. Před padesáti lety nikoho ani nenapadlo, aby výrazně poškodil nebo zničil část městské zeleně. Avšak místo velkého obchvatu komunisté v osmdesátých letech minulého století zbourali 121 domů v centru a vybudovali průtah, který už za 10 let přestal vyhovovat, a začal...
Už v roce 1968 měli komunisté víc rozumu než současná třebíčská koalice

“Průchvat”, nebo velký obchvat Třebíče? Poslechněte si rozhovor s naším lídrem Jaromírem Barákem

Velký Obchvat Třebíče nebo průchvat? Třebíč mohla mít velký obchvat už před 40 lety. Komunisté místo toho průtahem zničili centrum města, současné vedení radnice chce průchvatem zničit další části Třebíče...
Obchvat Třebíče - Jaromír Barák

Radniční mýty o obchvatu města

Současná třebíčská koalice ve své zoufalé snaze prosadit průchvat a tím pádem zničit podstatné části Třebíče, obdobně jako komunisté v osmdesátých letech minulého století průtahem zničili centrum města, neustále používá nejrůznější mýty, lži a dezinformace. K těm posledním patří interpretace zamítnutí jedné ze žalob proti stávající podobě územního...
Obchvat Třebíče fake news

Prodej pozemků „Za Poliklinikou“ zahájen. O čem byste měli vědět?

V další lokalitě tak hrozí, že budeme brzy řešit nedostatek parkovacích míst nebo parkování „načerno“. Je logické, že vznikají problémy s parkováním ve starých částech města, které jsou dispozičně desítky let staré. Proč je systém parkování nedomyšlený i v nově vznikajících lokalitách, je pro nás nepochopitelné...

Průchvat, nebo velký obchvat? I o tom jsou letošní krajské volby na Vysočině

Průchvat, nebo obchvat? To je horké téma v Třebíči již několik let. Není se proto čemu divit, že se tato otázka dostává i do kampaně před krajskými volbami. Je však zcela nepřípustné, aby starosta Pavel Pacal a ostatní radní zneužívali…...

Průchvat jde k soudu

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou...
Průchvat jde k soudu

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This