Volební program

Spokojené bydlení

Radnice musí klást velký důraz na běžný chod města. Musí vytvořit podmínky pro to, aby děti, mladé rodiny, střední generace a senioři mohli v Třebíči důstojně a spokojeně žít.

Průjezdná Třebíč

Město se každoročně potýká s rozsáhlými uzavírkami, které znepříjemňují život nás všech. Je samozřejmé, že silnice se opravovat musí, ale opravy se také musí lépe plánovat a koordinovat. Vedení radnice se neustále vymlouvá na to, že některé silnice nejsou v jeho majetku, a tudíž do průběhu oprav a délky jejich trvání nemůže zasahovat. Není to pravda. Město Třebíč je vždy účastníkem stavebního řízení a musí se ke každé uzavírce vyjadřovat, včetně doby jejího trvání. Postaráme se, aby při plánování oprav komunikací ve městě nedocházelo ke zbytečným a nekoordinovaným uzavírkám a občané města nebyli nuceni trávit svůj čas v dlouhých kolonách.

Opravené a udržované chodníky

I takové zdánlivé maličkosti, jako jsou špatně udržované a dlouhodobě neopravované chodníky, jsou příčinou nespokojenosti obyvatel města. Zajistíme kvalitní úklid chodníků, silnic a veřejných prostranství v létě i zimě.

Více zeleně, méně betonu

Radní dlouhodobě zanedbávají údržbu stromů a zeleně. Ulice jsou převážně tvořeny betonem, kamením a asfaltem, v lepším případě špatně udržovanými trávníky. Ve městě velmi chybí vodní prvky. Budeme nekompromisně bránit všem pokusům o zhoršení životního prostředí. Chceme zamezit škodlivému vlivu dopravy a omezování plochy městské zeleně. Zeleň ve městě je třeba rozšířit a pravidelně ji udržovat. Místo trávníků, přemíry betonu a kamení vysázíme luční trvalky, které zadržují vodu a snižují teplotu ovzduší. Zaměříme se též na rozšíření vodních prvků.

Dostupné bydlení

Město dlouhodobě neinvestuje do startovacích bytů pro mladé rodiny. V domech s pečovatelskou službou byly zrušeny pečovatelky. Vybavení domovů pro seniory je zastaralé a zcela nevhodné pro jejich obyvatele. Nájmy za bydlení v těchto prostorech jsou nastaveny nerovnoměrně a diskriminačně.

V domech se zvláštním určením obnovíme pečovatelskou službu. Byty a zařízení pro znevýhodněné spoluobčany chceme upravit a modernizovat vzhledem k věku či handicapu bydlících. Nájemné musí být spravedlivé pro všechny.

Chceme úzce komunikovat se zástupci handicapovaných a zájmových organizací, které pozveme do komisí města. V sociální komisi budou mít své místo i zástupci všech domů se zvláštním určením a zástupci domů se sociálními byty.

Zároveň podpoříme výstavbu tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny, aby byly motivované v našem městě zůstat. Možnosti k navýšení těchto bytů chceme hledat v dotačních programech.

V Třebíči přibylo mnoho soukromých ubytoven. Chceme dát jasná pravidla v bydlení, úžeji spolupracovat se sociálním úřadem a neziskovým sektorem.

 

Živé centrum města

O charakteru každého města nejvíce vypovídá jeho centrum, a tak si tato lokalita zasluhuje zvýšenou pozornost. Prosadíme zřízení výboru zastupitelstva pro jeho revitalizaci, jehož členy budou nejenom zastupitelé, ale i městský architekt a další odborníci. Prosadíme urychlenou revizi doposud vypracovaných studií, případně vyhlásíme architektonickou soutěž na celkové řešení celého centra města. Karlovo náměstí by nemělo nadále sloužit jako jedno velké parkoviště, ale být především klidovou zónou. Náměstí si zaslouží více zeleně a laviček. Občané a návštěvníci města by mohli ponechávat automobily v parkovacím domě, vybudovaném v Otmarově ulici. Pečovat bude třeba i o nábřeží řeky Jihlavy, kde by mohla pokračovat stezka pro cyklisty a inlinisty.

Rozvíjející se město a dobře placená práce

Město dlouhodobě investuje velké finanční prostředky do soukromých projektů. Následně se nedostává peněz na opravy chodníků, silnic a veřejných prostranství. Chybí podpora malých a středních podnikatelů, město nedokáže přilákat investory přinášející dobře placenou práci. Chceme, aby se jednotlivé části města a integrované obce (Pocoucov, Ptáčov, Budíkovice, Slavice, Řípov, Sokolí a Račerovice) rozvíjely rovnoměrně. Chceme dokončit revitalizaci sídliště Nových Dvorů, Boroviny a na Hájku. Investice musí jít tam, kde žijí lidé. Připravíme příznivé podmínky pro příchod významných investorů, kteří vytvoří nová pracovní místa v různých oborech, která přinesou občanům vyšší výdělek. V této oblasti budeme úzce spolupracovat s orgány státní správy. Zároveň podpoříme místní i nově příchozí malé a střední podnikatele.

Podpora dostavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany

Dostavba dukovanské elektrárny je pro město a jeho rozvoj nezbytná. Je třeba počítat s výrazným nárůstem obyvatel města a důsledně připravit podmínky pro nově příchozí občany. Město musí začít intenzivněji spolupracovat s okolními obcemi, ať už v oblasti služeb, rozvoji infrastruktury či pozemků pro bytovou výstavbu. Zároveň je třeba vyjednat se státem i firmou ČEZ, aby se spolupodílely na zlepšování životních podmínek všech občanů Třebíče.

Moderní a kvalitní MHD

Navýšíme počet spojů městské hromadné dopravy, upravíme linkové vedení dle rozvoje města, vybudujeme nové zastávky a vytvoříme kvalitnější přestupní vazby mezi autobusy a vlaky. Zatraktivníme MHD moderními technologiemi, jako jsou SMS jízdenky, preference na světelných křižovatkách, mobilní aplikace nebo digitální jízdní řády s aktuálními informacemi.

Česká vláda rozhodla, že v souvislosti s dostavbou pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany zaplatí stavbu obchvatu Třebíče. Z jejího usnesení vyplývá, že zaplatí jakoukoliv variantu, která umožní a usnadní dopravu nadrozměrných a těžkých nákladů na místo stavby. Už v osmdesátých létech minulého století, v souvislosti s budováním elektrárny, se tvář Třebíče výrazně změnila. Byla zničena velká část historického centra, kvůli stavbě průtahu městem bylo zbořeno 121 převážně rodinných domů. Už v té době bylo možno vybudovat obchvat Třebíče, tehdejší „mocipáni“ však byli jiného názoru. Třebíč nyní získala neopakovatelnou možnost, jak vybudovat skutečný, velký obchvat města, vedoucí mimo obytné a rekreační zóny. Stávající varianta obchvatu zvaná „průchvat“, prosazovaná vedením třebíčské radnice a některými vlivnými podnikateli, je v podstatě pouze další průtah městem, který by převážně využívala tranzitní doprava. Pokud by byl „průchvat“ skutečně postaven, Třebíč se velkého obchvatu nikdy nedočká, protože vláda další miliardy korun do jeho stavby nebude investovat. Nedopustíme, aby byla výrazně poškozena další část města. Nechceme, aby „průchvat“ rozdělil Borovinu, přivedl k Domu dětí a mládeže více jak 22 tisíc aut denně, výrazně poškodil Libušino a Terovské údolí a zahrádkářskou kolonii, přetížil tranzitní dopravou oblast nákupních center v okolí ulice Spojovací a zničil Lorenzovy sady. Ve spolupráci se spolkem Obchvat Třebíče, který organizuje petici proti „průchvatu“, a jehož členy najdete na naší kandidátce, zahájíme intenzivní jednání se státem ohledně vybudování skutečného, velkého obchvatu Třebíče. Stavba velkého obchvatu by mohla probíhat rychleji a tato varianta by více vyhovovala dopravě nadrozměrných nákladů na dostavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Transparentní radnice

Hospodaření města musí být průhledné a srozumitelné pro všechny. Lidé mají právo spolurozhodovat, kam budou směřovat peníze z městského rozpočtu. Transparentnost je jedním z nejefektivnějších nástrojů v boji proti korupci a klientelismu. Dostatečně rozsáhlý, jednoduchý a rychlý přístup veřejnosti k informacím má příznivý vliv na důvěru občanů a na jejich ochotu podílet se na veřejném životě.

Vlivní lidé v pozadí

Stále přetrvává stav, kdy na rozhodování radnice mají velký vliv podnikatelé, jejichž firmy dostávají z městského rozpočtu mnohdy neprůhledně značné částky peněz a jejichž soukromé projekty radnice prosazuje a podporuje. Někteří z nich mají dokonce snahu zasahovat přímo do chodu zastupitelstva a brání se jakékoliv kontrole. Tato praxe musí skončit. Vedení města musí rozhodovat samo.  Peníze z městského rozpočtu musí být investovány ve prospěch všech občanů, nikoliv směřovat do soukromých kapes.

Veřejné zakázky a prodej městského majetku

Veřejných soutěží se v Třebíči účastní jen malý počet dodavatelů, důvodem jsou krátké lhůty pro podání nabídek, špatná identifikace předmětu plnění a nepřiměřená a diskriminační kvalifikační kritéria. Současné vedení radnice nás všechny připravilo o 160 milionů korun v netransparentním výběrovém řízení na provozovatele MHD.  Kvůli nepřiměřeným podmínkám soutěže stanovených radnicí podal nabídku jen jeden dodavatel, ostatní zájemci je nebyli schopni splnit. Dalších 1,5 milionu z městské pokladny muselo být zaplaceno na pokutě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Konkurence je klíčovým nástrojem veřejných zakázek, který zamezuje korupci a kartelovým dohodám, snižuje cenu zakázky a pomáhá městu získat co nejvýhodnější nabídku. Pokud dodavatel nečelí konkurenci, nic jej nenutí k nabízení maximální kvality za minimální cenu. Veřejné zakázky je třeba chystat s velkým předstihem bez diskriminačních podmínek. Musí být zveřejňovány tak, aby se o ně mohlo ucházet co nejvíce zájemců.  Stejně je třeba postupovat při prodeji pozemků a dalších nemovitostí z majetku města.

Rozpočet města

Městský rozpočet je třeba připravovat s dostatečným předstihem tak, aby se k jeho návrhu mohli vyjádřit všichni občané. Čerpání peněz je třeba kontrolovat podrobným „rozklikávacím“ rozpočtem až do úrovně faktur a zveřejňováním všech objednávek, faktur a smluv uzavřených městem na webových stránkách města a celostátních registrech.

Participativní rozpočet

Jde o moderní přístup k rozpočtování, který zapojuje občany do rozhodování o tom, co se bude v jejich městské části realizovat. Pomáhá přesně zacílit menší investice města a rozvíjet vztahy uvnitř místní komunity. Lidé si tak na vlastní kůži vyzkouší, že mají reálnou šanci prosadit to, co v daném místě skutečně nejvíce potřebují či chtějí. Výsledkem je větší zájem občanů o veřejné dění. V rozpočtu města se pro každou městskou část podle její velikosti a počtu obyvatel vyhradí přesná částka, ze začátku např. 200 až 300 tisíc korun, v dalších letech se může zvyšovat. Občané navrhují konkrétní úpravy, projekty či akce v jejich městských částech. Podmínkou zpravidla bývá, že musí jít o úpravy na pozemcích vlastněných městem (např. nové lavičky, altán, vylepšení hřiště) anebo o nekomerční akce (např. dětský den, vánoční trhy…). Úředníci města poté návrhy zkontrolují a případně opraví rozpočty a termíny, aby byly reálné. Z takto upravených návrhů pak v každé městské části lidé tam žijící vybírají ty nejlepší, které poté samo město na své náklady a svými silami realizuje, takže peníze i kvalita realizace jsou pod plnou kontrolou města. Tato praxe funguje už dlouho nejen v zahraničí, např. v USA nebo Brazílii, a už se šíří i u nás, např. v Semilech, Praze 7 či v Českém Krumlově.

Otevřená data

 Každý úřad veřejné správy, včetně třebíčské radnice, produkuje spoustu informací. Tyto informace s výjimkou osobních údajů nebo obchodních tajemství jsou ze zákona veřejně přístupná, úřad je na vyžádání musí poskytnout. To však často bývá velmi komplikované a zdlouhavé. Existuje však způsob, jak občanům města získávání informací výrazně usnadnit – jsou to tzv. „otevřená data“. Tedy uspořádané informace v počítačově čitelném formátu, které mohou být veřejně dostupná. Sdílení a otevírání dat, které má město k dispozici, je jednou z možností zprůhlednění chodu radnice a nastartování rozvoje ve městě. Prosadíme otevření městských dat, protože občané mají právo nahlížet do chodu města, s daty dále pracovat a využívat je pro svůj, a tím i městský prospěch.

Otevřená jednání všech komisí a výborů

Zasedání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná, ovšem jednání výborů zastupitelstva a komisí rady města jsou uzavřená. Jejich členové jsou dokonce nuceni podepisovat prohlášení o tom, že informace, které na jednání zazní, jsou tajné, a nesmí je nikomu předávat. Otevřeme jednání všech komisí a výborů města pro veřejnost – toto je předpokladem pro širokou spolupráci se spolky a aktivními občany Třebíče.

Přehledný a uživatelsky přívětivý městský web

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This