Volební program

Spokojené bydlení

Budeme klást velký důraz na běžný chod města. Vytvoříme podmínky pro to, aby děti, mladé rodiny, střední generace a senioři mohli v Třebíči důstojně a spokojeně žít. Budeme vám naslouchat.

Dostupné byty

V Třebíči je nedostatek pozemků pro výstavbu bytových a rodinných domů, stejně jako nájemních bytů za dostupné ceny.

S využitím státních dotačních programů postavíme bytové domy s městskými byty s dostupným nájemným. Výhodnější postavení při jejich získávání budou mít mladé páry, aby byly motivované v našem městě zůstat.

Budeme podporovat družstevní bydlení poskytnutím městských pozemků, počáteční spoluúčastí města v družstvech a zajištěním výhodného financování pro výstavbu družstevních bytů, které tak budou pro zájemce mnohem dostupnější.

Po investorech velkých bytových domů budeme požadovat, aby část nově postavených bytů připadla městu, nebo aby byly pronajímány se zvýhodněným nájemným potřebným spoluobčanům.

Zvýšíme nabídku městských pozemků s vybudovanou infrastrukturou a inženýrskými sítěmi pro zájemce, kteří si chtějí pořídit rodinný dům, čímž zajistíme jejich lepší dostupnost.

V domech se zvláštním určením obnovíme pečovatelskou službu. Na náš popud město začalo s přestavbou nevyhovujících koupelen. Byty a zařízení pro znevýhodněné spoluobčany chceme upravovat a modernizovat vzhledem k věku či handicapu bydlících mnohem více než se děje nyní. Nájemné musí být spravedlivé pro všechny. Chceme úzce komunikovat se zástupci handicapovaných a zájmových organizací. V sociální komisi budou mít své místo i zástupci všech domů se zvláštním určením a domů se sociálními byty.

Rozvíjející se město a dobře placená práce

Město dlouhodobě investuje velké finanční prostředky do soukromých projektů. Následně se nedostává peněz na opravy chodníků, silnic a veřejných prostranství.

Chybí podpora malých a středních podnikatelů, město nedokáže přilákat investory přinášející dobře placenou práci.

Chceme, aby se jednotlivé části města a integrované obce (Pocoucov, Ptáčov, Budíkovice, Slavice, Řípov, Sokolí a Račerovice) rozvíjely rovnoměrně. Zaměříme se na také na starou zástavbu ve čtvrtích Borovina, Horka-Domky či Týn, která si zaslouží revitalizovat. Investice musí jít tam, kde žijí lidé.

Připravíme příznivé podmínky pro příchod významných investorů, kteří vytvoří nová pracovní místa v různých oborech, která přinesou občanům vyšší výdělek. V této oblasti budeme úzce spolupracovat s orgány státní správy. Zároveň podpoříme místní i nově příchozí malé a střední podnikatele.

Chceme rozvíjet komunitní projekt Zdravé město, který propojuje občanský, neziskový a podnikatelský sektor vzájemnou spolupráci a sdíleni příkladů dobré praxe mezi Zdravými městy v ČR.

Více zeleně, méně betonu

Radní dlouhodobě podceňují klimatické hrozby a zanedbávají údržbu stromů a zeleně.  Budeme nekompromisně hájit moderní přístupy ke zkvalitnění životního prostředí. Chceme zamezit škodlivému vlivu dopravy a omezování plochy městské zeleně.

Zeleň ve městě je třeba rozšířit a pravidelně ji udržovat. Zintenzivníme mozaikovité sečení zelených ploch na sídlištích. Místo vyprahlých trávníků, přemíry betonu a kamení vysázíme luční trvalky, které zadržují vodu a snižují teplotu ovzduší.

Zaměříme se též na rozšíření vodních prvků a využívání dešťové vody z městských budov.

Živé centrum města

Centrum města by mělo být výkladní skříní Třebíče. Z toho důvodu zasluhuje zvýšenou pozornost. Chceme živé Karlovo náměstí a Zámostí. Zdejší podnikatelé mají za sebou těžké období a my jim nabízíme vstřícnost a pomocnou ruku. Naše náměstí si zaslouží více zeleně, stínu a vody.

Budeme řešit parkování v centru města, např. stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici, což zajistí snadnější dostupnost náměstí. Prověříme možnost využití prostoru autobusového nádraží a Komenského náměstí. Zvláštní pozornost si zaslouží židovské město, které je třeba dopravně zklidnit a zkrášlit. Budeme pečovat také o nábřeží řeky Jihlavy, kde by mohla pokračovat stezka pro cyklisty a inlinisty.

Kulturní Třebíč

Vytvoříme systémové a fungující financování kulturních organizací  a spolků i kreativních jednotlivců.

S finančním příspěvkem pro Městské kulturní středisko bude nakládáno transparentně.

Díky dobrému hospodaření a kvalitní vizi a strategii pro kulturu a cestovní ruch bude výsledkem svobodně tvořící a inspirující Třebíč s širokou nabídkou kulturního vyžití pro obyvatele i turisty.

Budeme spolupracovat s dalšími městy UNESCO a zapojíme se do mezinárodních sítí.

Sport a volnočasové aktivity

Budeme podporovat mládežnický sport, jelikož bez pomoci se neobejde, stejně tak i volnočasové aktivity na celoroční práci s mládeží jako je Junák, Sokol a další organizace.

Podpoříme stavbu atletického tunelu v Třebíči. Budeme usilovat o to, aby se po několika desítkách let slibů konečně vybudoval opravdový skatepark a pumptrack. Budeme podporovat smysluplnou rekonstrukci zimního stadionu, hlavně kabin pro mládež, které jsou už několik desetiletí nedůstojné. Chtěli bychom konečně zahájit opravu haly L. Pokorného, která je též mnoho let v hrozném stavu. Všechny stavby budeme konzultovat hlavně se sportovci a odborníky v dané tématice a budeme se snažit je řešit přes dotační programy.

Průjezdná Třebíč

Město se každoročně potýká s rozsáhlými uzavírkami, které znepříjemňují život nás všech. Je samozřejmé, že silnice se opravovat musí, ale opravy se musí lépe plánovat a koordinovat.

Vedení radnice se neustále vymlouvá na to, že některé silnice nejsou v jeho majetku, a tudíž do průběhu oprav a délky jejich trvání nemůže zasahovat. Není to pravda. Město Třebíč je vždy účastníkem stavebního řízení a musí se ke každé uzavírce vyjadřovat, včetně doby jejího trvání.

Postaráme se, aby při plánování oprav komunikací ve městě nedocházelo ke zbytečným a nekoordinovaným uzavírkám a občané města nebyli nuceni trávit svůj čas v dlouhých kolonách. Zajistíme seřízení semaforů a jejich smysluplné využívání.

Moderní a kvalitní MHD

Navýšíme počet spojů městské hromadné dopravy, upravíme linkové vedení dle rozvoje města, vybudujeme nové zastávky a vytvoříme kvalitní přestupní vazby mezi autobusy a vlaky jak v případě železniční stanice Třebíč, tak zastávky Třebíč-Borovina.

Zlepšíme propojení centra s ostatními částmi města, obslužnost obchodního centra a spojení mezi Borovinou a nemocnicí.

Zatraktivníme MHD moderními technologiemi, jako jsou mobilní aplikace, preference na světelných křižovatkách nebo digitální jízdní řády s aktuálními informacemi. Prověříme také nástup a výstup všemi dveřmi pro pohodlnější a rychlejší cestování. Zajistíme provoz MHD moderními bezbariérovými vozidly šetrnými k životnímu prostředí.

K rozvoji městské hromadné dopravy využijeme prostředky z fondů EU.

Veřejný prostor pro všechny

Veřejný prostor vytváříme všichni. Budeme o něj pečovat v harmonii s přírodou s důrazem na maximální míru bezbariérovosti. Do revitalizací veřejných prostranství zapojíme  odborníky včetně městského architekta a vás. I zdánlivé maličkosti hrají roli.

Opravíme chodníky, přidáme záhony a květináče, vysadíme stromy, přidáme stínotvorné prvky, schodům doplníme nájezdy, zřídíme pítka.

Veřejný prostor má být bezpečný a přátelský pro všechny: chodce, cyklisty, motoristy nebo jezdce na koloběžkách.

Podpora výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany

Dostavba dukovanské elektrárny je pro město a jeho rozvoj důležitá. Je třeba počítat s výrazným nárůstem obyvatel města a důsledně připravit podmínky pro nově příchozí občany. Město musí začít intenzivněji spolupracovat s okolními obcemi, ať už v oblasti služeb, rozvoji infrastruktury či pozemků pro bytovou výstavbu.

Zároveň je třeba vyjednat se státem i firmou ČEZ, aby se spolupodíleli na zlepšování životních podmínek všech občanů Třebíče.

Už v říjnu 2017 česká vláda rozhodla, že v souvislosti s dostavbou pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany zaplatí stavbu obchvatu Třebíče. Z jejího usnesení vyplývá, že zaplatí jakoukoliv variantu, která umožní a usnadní dopravu nadrozměrných a těžkých nákladů na místo stavby.

Stávající vedení třebíčské radnice, které rozhoduje o dění v Třebíči už téměř 12 let, neustále prosazuje variantu všeobecně nazývanou průchvat. Ve svých prohlášeních z poslední doby dokonce neváhá tvrdit, že stavbě průchvatu nestojí již nic v cestě. Pravdou je však přesný opak.

Průchvat, nebo velký obchvat?

Jakákoliv velká dopravní stavba ovlivní tvář města na dlouhé desítky let dopředu. V osmdesátých letech minulého století při budování elektrárny byla zničena velká část historického centra, kvůli stavbě průtahu městem bylo zbořeno 121 převážně rodinných domů. Už v té době bylo možno vybudovat obchvat Třebíče, tehdejší „mocipáni“ však byli jiného názoru.

Třebíč nyní získala neopakovatelnou možnost, jak vybudovat skutečný, velký obchvat města, vedoucí mimo obytné a rekreační zóny. Stávající varianta obchvatu zvaná „průchvat“, prosazovaná vedením třebíčské radnice a některými vlivnými podnikateli, je v podstatě pouze další průtah městem, který by převážně využívala tranzitní doprava. Pokud by byl „průchvat“ skutečně postaven, Třebíč se velkého obchvatu nikdy nedočká, protože vláda další miliardy korun do jeho stavby nikdy nebude investovat.

Prosadíme skutečný, velký obchvat Třebíče

Nedopustíme, aby byla výrazně poškozena další část města. Nechceme, aby „průchvat“ rozdělil Borovinu, přivedl k Domu dětí a mládeže více jak 22 tisíc aut denně, výrazně poškodil Libušino a Terovské údolí a zahrádkářskou kolonii, přetížil tranzitní dopravou oblast nákupních center v okolí ulice Spojovací a zničil Lorenzovy sady.

Jak to uděláme?

Pokud v zářijových komunálních volbách dostaneme důvěru třebíčských občanů a budeme součástí vedení města, ve spolupráci se spolkem Obchvat Třebíče, jehož členy najdete na naší kandidátce, zahájíme intenzivní jednání se státem ohledně vybudování skutečného, velkého obchvatu Třebíče. Pokud i přesto Ředitelství silnic a dálnic dopracuje projektovou dokumentaci a bude probíhat územní a stavební řízení současně s posouzením vlivu stavby na životní prostředí (tzv. velká EIA), budeme jménem města podávat námitky proti tomuto nesmyslnému řešení dopravní situace v Třebíči.

Stavba velkého obchvatu by mohla probíhat mnohem rychleji, její podstatná část by byla budována na polích, a nekomplikovala by po mnoho let dopravu v Třebíči jako stavba průchvatu, který by měl vznikat převážně na stávajících komunikacích. Tato varianta by též více vyhovovala dopravě nadrozměrných nákladů na dostavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Transparentní radnice

Hospodaření města musí být průhledné a srozumitelné pro všechny. Lidé mají právo spolurozhodovat, kam budou směřovat peníze z městského rozpočtu. Transparentnost je jedním z nejefektivnějších nástrojů v boji proti korupci a klientelismu. Dostatečně rozsáhlý, jednoduchý a rychlý přístup veřejnosti k informacím má příznivý vliv na důvěru občanů a na jejich ochotu podílet se na veřejném životě.

Vlivní lidé v pozadí

Stále přetrvává stav, kdy na rozhodování radnice mají velký vliv někteří podnikatelé. Jejich firmy dostávají z městského rozpočtu mnohdy neprůhledně značné částky peněz. Nebudeme tolerovat politické trafiky ani přihrávání veřejných zakázek rodinným příslušníkům jako např. v případě soutěží na semafory. Tato praxe musí skončit. Vedení města musí rozhodovat samo. Peníze z městského rozpočtu musí být investovány ve prospěch všech občanů, nikoliv směřovat do soukromých kapes.

Veřejné zakázky a prodej městského majetku

Veřejných soutěží se v Třebíči účastní jen malý počet dodavatelů, důvodem jsou krátké lhůty pro podání nabídek, špatná identifikace předmětu plnění a nepřiměřená a diskriminační kvalifikační kritéria.

Současné vedení radnice nás všechny připravilo o 160 milionů korun v netransparentním výběrovém řízení na provozovatele MHD. Kvůli nepřiměřeným podmínkám soutěže stanovených radnicí podal nabídku jen jeden dodavatel, ostatní zájemci je nebyli schopni splnit. Dalších 1,5 milionu z městské pokladny muselo být zaplaceno na pokutě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS také nedávno zrušil významnou veřejnou zakázku na semafory za desítky milionů korun, taktéž z důvodu diskriminačních podmínek.

Veřejné zakázky navíc připravují či získávají firmy koaličního zastupitele nebo jeho příbuzných. Konkurence je klíčovým nástrojem veřejných zakázek, který zamezuje korupci a kartelovým dohodám, snižuje cenu zakázky a pomáhá městu získat co nejvýhodnější nabídku. Pokud dodavatel nečelí konkurenci, nic jej nenutí k nabízení maximální kvality za odpovídající cenu. Při veřejných soutěžích je nutné připravovat kritéria v souladu se zákonem tak, aby bylo možné vyhodnotit nejvýhodnější nabídku, která nemusí vždy být ta s nejnižší cenou. Veřejné zakázky je třeba chystat s velkým předstihem bez diskriminačních podmínek. Musí být zveřejňovány tak, aby se o ně mohlo ucházet co nejvíce zájemců. Stejně je třeba postupovat při prodeji pozemků a dalších nemovitostí z majetku města.

Rozpočet města

Městský rozpočet je třeba připravovat s dostatečným předstihem tak, aby se k jeho návrhu mohli vyjádřit všichni občané. Čerpání peněz je třeba kontrolovat podrobným „rozklikávacím“ rozpočtem až do úrovně faktur a zveřejňováním všech objednávek, faktur a smluv uzavřených městem na webových stránkách města a celostátních registrech.

Otevřenost vůči občanům

Do programu jednání zastupitelstva prosadíme zřízení speciálního bodu pro připomínky a náměty občanů. Zasedání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná, ovšem jednání výborů zastupitelstva a komisí rady města jsou uzavřená. Jejich členové jsou dokonce nuceni podepisovat prohlášení o tom, že informace, které na jednání zazní, jsou tajné, a nesmí je nikomu předávat. Otevřeme jednání všech komisí a výborů města pro veřejnost – toto je předpokladem pro širokou spolupráci se spolky a aktivními občany Třebíče.

Přehledný a uživatelsky přívětivý městský web

Orientace na webu je velmi obtížná a zmatečná, mnoho formálních informací se opakuje. V podstatě nefunkční je Portál občana, který by měl výrazně zjednodušit a urychlit komunikaci obyvatel města s úřadem. Přebudujeme web tak, aby vyhovoval potřebám občanů, byl přehledný, dalo se na něm snadno orientovat a neobsahoval žádné duplicitní a nadbytečné informace. Naší snahou bude, aby bylo možné online vyřídit vše, k čemu není nutné osobně přijít na úřad.

Otevřená data

Každý úřad veřejné správy, včetně třebíčské radnice, produkuje spoustu informací. Tyto informace s výjimkou osobních údajů nebo obchodních tajemství jsou ze zákona veřejně přístupná, úřad je na vyžádání musí poskytnout. To však často bývá velmi komplikované a zdlouhavé. Existuje však způsob, jak občanům města získávání informací výrazně usnadnit – jsou to tzv. „otevřená data“. Tedy uspořádané informace v počítačově čitelném formátu, které mohou být veřejně dostupná. Sdílení a otevírání dat, které má město k dispozici, je jednou z možností zprůhlednění chodu radnice a nastartování rozvoje ve městě. Prosadíme otevření městských dat, protože občané mají právo nahlížet do chodu města, s daty dále pracovat a využívat je pro svůj, a tím i městský prospěch.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This