Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou majitelé bytů či rodinných domů v Borovině a vlastníci pozemků a nemovitostí na Průmyslové ulici.

Žalobci se domnívají, že trasa průchvatu byla vymezena zcela nelogicky tak, že dopravní problémy ve městě nevyřeší, ale pouze jejich jednu část přesune na jiné místo, přičemž současně nenávratně poškodí významné části zeleně na jižním okraji města a zasáhne významně do podnikání velkého množství subjektů.

Důvody pro vybudování obchvatu Třebíče

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje kraje dne 27.3. 2018. V odůvodnění je uvedeno, že v případě obchvatu města Třebíče mělo dojít k přeložení silnice I/23 mimo zástavbu z centra města, které je zatíženo hlukem, vibracemi a znečištěním ovzduší a představuje nebezpečí pro pohyb chodců i cyklistů. Dalšími důvody je postupné zlepšení technických parametrů silnice I/23 jako jediného přímého spojení Českých Budějovic a Brna, a nutnost zabezpečit dopravní trasu pro dopravu nadrozměrných nákladů pro výstavbu nových jaderných zdrojů v prostoru Dukovan.

Schválené řešení, tedy průchvat, však tyto podmínky nesplňuje.

Co je na průchvatu špatně

Průchvat přímo prochází jinými zastavěnými částmi města (zejména v části Borovina), k dalším zastavěným částem se zásadním způsobem přibližuje (sídliště Horka – Domky). V těchto částech města tedy průchvat vyvolává stejné negativní dopady na životní prostředí, jako současný průtah v centru města. Průchvat rozděluje Borovinu a povede k zániku významného propojení ulic Koželužská – Řípovská.

Průchvat zásadním způsobem zasahuje do zelených částí města (Terovské a Libušino údolí a Lorenzovy sady) a pokud bude vybudován, tak znemožní či výrazně omezí podnikatelskou činnost v jihovýchodní části města podél komunikací Hrotovická a Průmyslová, kde může dojít k zániku až 500 pracovních míst.

 

Průchvat nebo velký obchvat Třebíče?
 

Vinou terénních, profilových a geologických složitostí zvolené trasy je možnost dopravy nadrozměrných nákladů pro nové zdroje v Dukovanech zajištěna pouze velmi složitým, technicky obtížně proveditelným a finančně mimořádně náročným řešením (např. 9 metrů vysoký silniční tunel v Borovině).

Vinou zmíněných dopravně technických komplikací nebudou některé úseky obchvatu odpovídat standardům silnice 1. třídy a nebude tak dostatečně naplněn ani požadavek na zlepšení technických parametrů pro přímé spojení krajských měst.

Chybí variantní řešení

Významným problémem navrhované trasy průchvatu je chybějící posouzení varianty vnějšího, velkého obchvatu Třebíče. Takové řešení existovalo, ovšem už před několika lety bylo odmítnuto, aniž by byly řádným způsobem posouzeno a jeho klady či zápory byly porovnány se stávající trasou.

Město Třebíč zcela selhalo

V době projednávání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina už mělo vedení třebíčské radnice k dispozici připomínky občanů k průchvatu, požadavek na posouzení varianty velkého obchvatu. Též bylo velmi dobře informováno o probíhající petiční akci za vyhlášení referenda.

Třebíčská radnice má hájit zájmy všech občanů města a byla povinna ve svém vyjádření požadovat posouzení variant obchvatu. Nic takového však neudělala.

Jak soud rozhodne?

Věříme, že nezávislý soud pečlivě posoudí předloženou argumentaci a rozhodne o zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu.

Tím se ovšem celý proces pouze vrátí na začátek. Kraj Vysočina bude muset znovu projednat Zásady svého územního rozvoje v zastupitelstvu. Věříme, že z nadcházejících krajských voleb vzejde takové zastupitelstvo, které bude vše posuzovat nezaujatě, vezme v úvahu vybudování velkého obchvatu Třebíče a do Zásad jej zapracuje.

 

Související příspěvky

Průchvat jde k soudu

Průchvat jde k soudu

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou ...
Vedení města stále prosazuje průchvat a odmítá odpovědnost

Vedení města stále prosazuje průchvat a odmítá odpovědnost

„Já nic, já muzikant.“ Starosta Pavel Pacal se na veřejném projednávání nového územního plánu choval, jak kdyby se od roku 2010 vůbec nepodílel na vládnutí v Třebíči a ani nebyl od roku 2016 zároveň náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. Občané, kteří se prezentace zúčastnili i přesto, že se Město Třebíč snažilo ...
Společné námitky proti průchvatu podá zástupce veřejnosti

Společné námitky proti průchvatu podá zástupce veřejnosti

Za největší problém návrhu Územního plánu Třebíče, který je předložen k veřejnému projednání, považujeme plánovanou trasu obchvatu města – průchvatu. Proto jsme připravili dokument, ve kterém uvádíme nejpodstatnější důvody nesouhlasu s navrženou trasou, a požadavky, které chceme, aby pořizovatel územního plánu a Město Třebíč splnili. Pokud se pod tento dokument ...
Reakce na nevyvážený článek o obchvatu v Horáckých novinách

Reakce na nevyvážený článek o obchvatu v Horáckých novinách

Vy mluvíte o populismu. Jsou snad třebíčští občané, kteří jsou si vědomi nedocenitelných hodnot a přírodních krás Libušina a Terovského údolí, populisté? Není populistou spíš ten, kdo tvrdí, jak bude úžasné, když lidé z Boroviny budou autem za 4 minuty u komplexu supermarketů? Nebo, že když nebude vybudována právě tato ...

Pin It on Pinterest

Share This