Oficiální oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“ v rámci posuzování této stavby z hlediska vlivu na životní prostředí, tzv. „malá EIA“, má mnoho nedostatků. Celé nesouhlasné vyjádření spolku Obchvat Třebíče k tomuto záměru si můžete přečíst na tomto odkazu. Jedním z podstatných rizik při případné stavbě průchvatu je skládka průmyslových odpadů „BOPO – Řípovská zmola“.

Plánování trasy průchvatu

Plánovaná trasa se během těch let, co je průchvat připravován, několikrát měnila. Jednou z podstatných změn je tunel v Borovině. Původně měla trasa průchvatu vést po povrchu, následně byl vymyšlen standardní tunel, pak kvůli dopravě nadměrných nákladů do Dukovan otevřený zářez, no a poslední verze je „nejvyšší tunel v Evropě, ne-li na světě“.

Napojení průchvatu na Pražskou ulici středem skládky

Napojení průchvatu na Pražskou ulici středem skládky

 Právě tunel si v této části průchvatu vynutil největší změny. Mimo jiné bylo nutné řešit i napojení průchvatu na stávající trasu silnice I/23 směřující na ulici Pražská a do centra města.  Dokumentace byla změněna tak, že by několik desítek metrů před ústím tunelu měla být vybudována křižovatka, ze které by měla vést silnice směrem do města. Velký problém však spočívá v tom, že se toto řešení   neshoduje s platným územním plánem a zasahuje do prostoru skládky průmyslových odpadů „BOPO a.s. Řípovská zmola“.

Co je v dokumentaci?

V oficiálních dokumentech předložených v malé EIA se objevují rozporuplné informace. Někde se píše, že se stavba nedotýká území se starou ekologickou zátěží. Na dalším místě se pak objevují informace, že se ekologická zátěž sice vyskytovala, ale že byla provedena náprava.  Avšak v dokumentaci jsou i pasáže popisující objektivně současný stav: „Nová připojovací komunikace k ulici Pražské je vedena přímo prostorem skládky BOPO. Plánovaná výstavba obchvatu si vyžádá sanaci možná však i likvidaci celé skládky. Nutný bude nejen geologický a hydrogeologický průzkum, ale i projekt úpravy skládky“.

Systém evidence kontaminovaných míst – SEKM

Ministerstvo životního prostředí provozuje informační systém, kde je popsán jak původní stav, způsob provedení sanace v devadesátých letech minulého století i stávající stav – tedy lépe řečeno stav po provedení nápravných opatření, poslední záznam je v systému z roku 2006.

thumbnail of Skládka průmyslových odpadů BOPO a.s. Řípovská zmola – informace z oficiálního webu Ministerstva životního prostředí

Skládka průmyslových odpadů BOPO a.s. Řípovská zmola – informace z oficiálního webu Ministerstva životního prostředí

Sanace skládky

Provoz skládky byl zahájen v roce 1965 a jejím provozovatelem byl Městský národní výbor v Třebíči. V roce 1985 byla skládka převedena do správy BOPO Třebíč. Skládka byla využívána i jinými původci průmyslových odpadů – Uniplet Třebíč, Oděva Třebíč, Snaha Třebíč, UP Rousínov, Rukavičkářské závody Dobříš, Potraviny Třebíč, JMVaK Třebíč. Jednalo se především o odpady z chromočinných usní, odpad ze zpracování usní, odpad kožek a kůží, odpad usní z chromočinění atd.

Při sanaci v letech 1997 a 1998 bylo skládka částečně rekultivována v okrajových částech, těleso skládky bylo nepropustně zakryto, srážkové vody byly svedeny do odvodňovacích příkopů, byl vybudován drenážní systém pro jímání skládkového plynu a zprovozněny biofiltry sloužící k jeho pasivní likvidaci.

Současný stav

Je otázkou, zda a kdo vůbec v současnosti skládku monitoruje. V systému MŽP jsou sice uvedeny kontaktní osoby z ministerstva a České inspekce životního prostředí, ale kontakt na zodpovědnou osobu z Města Třebíče chybí.

V SEKM je uvedeno, že ve skládce se tvoří skládkový plyn s poměrně vysokým obsahem metanu. Též má negativně ovlivňovat vodu ve studnách v Řípově a hrozí, že by mohla kontaminovat dokonce i řeku Jihlavu. Území je pro skládkování nevhodné, skládka průmyslových odpadů představuje starou ekologickou zátěž s negativním vlivem na okolní životní prostředí.

Zdevastovaný biofiltr, který sloužil k pasivní likvidaci skládkových plynů

Zdevastovaný biofiltr, který sloužil k pasivní likvidaci skládkových plynů

A tady už ční jenom samotný vývod...

A tady už ční jenom samotný vývod…

 

Co požaduje spolek Obchvat Třebíče

Spolek Obchvat Třebíče se ve svém vyjádření k plánované stavbě průchvatu skládce důkladně věnoval. Požadoval již ve fázi dokumentace provedení podrobného popisu tělesa skládky, zhodnocení způsobu její rekultivace a chování skládkového tělesa položením komunikace na jeho povrch a provozu těžké techniky na komunikaci s dovozem nadměrných nákladů do Jaderné elektrárny Dukovany. Upozornil na to, že komunikace uložená na tělese skládky může způsobit sesuv tělesa skládky, ohrožení obyvatel obce Řípov a kontaminaci řeky Jihlavy.

Krajský úřad Vysočina stanovisko spolku akceptoval a zahrnul je do požadavků na zpracování tzv. „velké EIA“, která v současnosti probíhá.

Výrazné zpoždění stavby průchvatu

Pokud se bude skutečně realizovat průchvat, skládka bude muset být znovu sanována, nebo i zcela zlikvidována. Vzhledem k výrazným nedostatkům v dokumentaci a tomu, že ukládání nebezpečných odpadů probíhalo především v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století bez jakékoliv evidence, nikdo neví, co a v jakém množství je vlastně na skládce uloženo.

Nikdo též neví, jak dlouho by případná sanace či likvidace skládky probíhala, a kolik peněz by tyto zásahy vyžadovaly.  Skládka průmyslových odpadů „BOPO – Řípovská zmola“ je tak vážným ohrožením včasného dokončení stavby půchvatu a dalším důvodem pro to, aby byl vybudován skutečný, velký obchvat Třebíče, který se podobným rizikovým místům vyhne.

 

Související příspěvky

 

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi ...
Varianty obchvatu Třebíče

Po pěti letech čekání začal proces EIA pro „obchvat“ Třebíče

Do 7. července 2023 se může veřejnost vyjadřovat k dokumentaci EIA týkající se hodnocení vlivu stavby průchvatu Třebíče na životní prostředí. Proces EIA probíhá současně s řízením o umístění stavby. Těchto řízení se zúčastní i spolky Obchvat Třebíče a Děti Země. „Ve vyjádření k dokumentaci EIA se chceme především ...
EIA - hodnocení vlivů stavby průchvatu Třebíče na životní prostředí

Soud bude znovu rozhodovat o obchvatu Třebíče

Nejvyšší správní soud v Brně 20 dubna 2023 vyhověl kasační stížnosti skupiny třebíčských podnikatelů a jejich návrh na zrušení části územního plánu Třebíče týkající se průchvatu vrátil brněnskému Krajskému soudu k dalšímu řízení. Když byla v červenci 2022 obdobná kasační stížnost tímto soudem zamítnuta, Město Třebíč tehdy ústy starosty Pacala ...
Soud bude znovu rozhodovat o obchvatu Třebíče

Průchvat Třebíče je dostupný v iVysílání České televize

V neděli 26. března 2023 vysílala Česká televize na ČT2 v rámci cyklu pořadů "Nedej se!", který se zaměřuje na problematiku životního prostředí, díl nazvaný „Průchvat Třebíče“. V pořadu zazněly názory obhájců průchvatu v konfrontaci s jeho odpůrci. Pokud jste se nestihli podívat, je už dostupný v iVysílání.  ...
Průchvat Třebíče je v iVysílání České televize

Průchvat Třebíče v České televizi!

V neděli 26. března 2023 v 10:55 bude Česká televize na ČT2 vysílat pořad nazvaný Průchvat Třebíče. Fotografie z natáčení, které jsme zveřejnili před třemi týdny, vzbudily nebývalý zájem, prohlédlo si je více jak 12 tisíc občanů. Štáb pořadu Nedej se natáčel s představiteli Město Třebíč, v Borovině s ...
Průchvat Třebíče v České televizi

Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Město Třebíč už začátkem srpna 2022 obdrželo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) o povolení výjimky při případné stavbě průchvatu zasáhnout do životního prostředí chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí a v Lorenzových sadech. Zveřejnilo je až koncem září, čtyři dny před volbami, s citací části rozhodnutí ...
Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Průchvat: třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami. Lidé ji nezajímají.

Stávající radniční koalice už musí být hodně zoufalá. Dnes zveřejnili na svém webu tiskovou zprávu, ve kterém citují rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které potvrzuje stanovisko úředníků Kraje Vysočina o povolení výjimky ze zákazu stavbou průchvatu zasáhnout do životního prostředí zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí ...
Průchvat - třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami

Obchvat Okříšek je podstatným argumentem pro velký obchvat Třebíče

Silnice II/405, spojující Jihlavu a Třebíč, se v brzké době dočká významného zlepšení. V červnu tohoto roku bylo definitivně rozhodnuto o stavbě obchvatu Okříšek, který mine i Krahulov a na silnici I/23 se napojí pod krahulovským silem. Pokud by byl postaven průchvat, veškerá doprava od Telče a od Jihlavy, ...
Obchvat Okříšek - Obchvat Třebíče

UŽ V ROCE 1968 MĚLI KOMUNISTÉ VÍC ROZUMU NEŽ SOUČASNÁ TŘEBÍČSKÁ KOALICE

Velký obchvat Třebíče byl plánovaný už v roce 1968. Před padesáti lety nikoho ani nenapadlo, aby výrazně poškodil nebo zničil část městské zeleně. Avšak místo velkého obchvatu komunisté v osmdesátých letech minulého století zbourali 121 domů v centru a vybudovali průtah, který už za 10 let přestal vyhovovat, a začal ...
Už v roce 1968 měli komunisté víc rozumu než současná třebíčská koalice

“Průchvat”, nebo velký obchvat Třebíče? Poslechněte si rozhovor s naším lídrem Jaromírem Barákem

Velký Obchvat Třebíče nebo průchvat? Třebíč mohla mít velký obchvat už před 40 lety. Komunisté místo toho průtahem zničili centrum města, současné vedení radnice chce průchvatem zničit další části Třebíče. ...
Obchvat Třebíče - Jaromír Barák

Radniční mýty o obchvatu města

Současná třebíčská koalice ve své zoufalé snaze prosadit průchvat a tím pádem zničit podstatné části Třebíče, obdobně jako komunisté v osmdesátých letech minulého století průtahem zničili centrum města, neustále používá nejrůznější mýty, lži a dezinformace. K těm posledním patří interpretace zamítnutí jedné ze žalob proti stávající podobě územního ...
Obchvat Třebíče fake news

Prodej pozemků „Za Poliklinikou“ zahájen. O čem byste měli vědět?

V další lokalitě tak hrozí, že budeme brzy řešit nedostatek parkovacích míst nebo parkování „načerno“. Je logické, že vznikají problémy s parkováním ve starých částech města, které jsou dispozičně desítky let staré. Proč je systém parkování nedomyšlený i v nově vznikajících lokalitách, je pro nás nepochopitelné. ...

Průchvat, nebo velký obchvat? I o tom jsou letošní krajské volby na Vysočině

Průchvat, nebo obchvat? To je horké téma v Třebíči již několik let. Není se proto čemu divit, že se tato otázka dostává i do kampaně před krajskými volbami. Je však zcela nepřípustné, aby starosta Pavel Pacal a ostatní radní zneužívali… ...

Průchvat jde k soudu

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou ...
Průchvat jde k soudu

Vedení města stále prosazuje průchvat a odmítá odpovědnost

„Já nic, já muzikant.“ Starosta Pavel Pacal se na veřejném projednávání nového územního plánu choval, jak kdyby se od roku 2010 vůbec nepodílel na vládnutí v Třebíči a ani nebyl od roku 2016 zároveň náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. Občané, kteří se prezentace zúčastnili i přesto, že se Město Třebíč snažilo ...
My chceme velký obchvat Třebíče!

Společné námitky proti průchvatu podá zástupce veřejnosti

Za největší problém návrhu Územního plánu Třebíče, který je předložen k veřejnému projednání, považujeme plánovanou trasu obchvatu města – průchvatu. Proto jsme připravili dokument, ve kterém uvádíme nejpodstatnější důvody nesouhlasu s navrženou trasou, a požadavky, které chceme, aby pořizovatel územního plánu a Město Třebíč splnili. Pokud se pod tento dokument ...
Společné námitky proti průchvatu podá zástupce veřejnosti

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This