Oficiální oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“ v rámci posuzování této stavby z hlediska vlivu na životní prostředí, tzv. „malá EIA“, má mnoho nedostatků. Celé nesouhlasné vyjádření spolku Obchvat Třebíče k tomuto záměru si můžete přečíst na tomto odkazu. Jedním z podstatných rizik při případné stavbě průchvatu je skládka průmyslových odpadů „BOPO – Řípovská zmola“.

Plánování trasy průchvatu

Plánovaná trasa se během těch let, co je průchvat připravován, několikrát měnila. Jednou z podstatných změn je tunel v Borovině. Původně měla trasa průchvatu vést po povrchu, následně byl vymyšlen standardní tunel, pak kvůli dopravě nadměrných nákladů do Dukovan otevřený zářez, no a poslední verze je „nejvyšší tunel v Evropě, ne-li na světě“.

Napojení průchvatu na Pražskou ulici středem skládky

Napojení průchvatu na Pražskou ulici středem skládky

 Právě tunel si v této části průchvatu vynutil největší změny. Mimo jiné bylo nutné řešit i napojení průchvatu na stávající trasu silnice I/23 směřující na ulici Pražská a do centra města.  Dokumentace byla změněna tak, že by několik desítek metrů před ústím tunelu měla být vybudována křižovatka, ze které by měla vést silnice směrem do města. Velký problém však spočívá v tom, že se toto řešení   neshoduje s platným územním plánem a zasahuje do prostoru skládky průmyslových odpadů „BOPO a.s. Řípovská zmola“.

Co je v dokumentaci?

V oficiálních dokumentech předložených v malé EIA se objevují rozporuplné informace. Někde se píše, že se stavba nedotýká území se starou ekologickou zátěží. Na dalším místě se pak objevují informace, že se ekologická zátěž sice vyskytovala, ale že byla provedena náprava.  Avšak v dokumentaci jsou i pasáže popisující objektivně současný stav: „Nová připojovací komunikace k ulici Pražské je vedena přímo prostorem skládky BOPO. Plánovaná výstavba obchvatu si vyžádá sanaci možná však i likvidaci celé skládky. Nutný bude nejen geologický a hydrogeologický průzkum, ale i projekt úpravy skládky“.

Systém evidence kontaminovaných míst – SEKM

Ministerstvo životního prostředí provozuje informační systém, kde je popsán jak původní stav, způsob provedení sanace v devadesátých letech minulého století i stávající stav – tedy lépe řečeno stav po provedení nápravných opatření, poslední záznam je v systému z roku 2006.

thumbnail of Skládka průmyslových odpadů BOPO a.s. Řípovská zmola – informace z oficiálního webu Ministerstva životního prostředí

Skládka průmyslových odpadů BOPO a.s. Řípovská zmola – informace z oficiálního webu Ministerstva životního prostředí

Sanace skládky

Provoz skládky byl zahájen v roce 1965 a jejím provozovatelem byl Městský národní výbor v Třebíči. V roce 1985 byla skládka převedena do správy BOPO Třebíč. Skládka byla využívána i jinými původci průmyslových odpadů – Uniplet Třebíč, Oděva Třebíč, Snaha Třebíč, UP Rousínov, Rukavičkářské závody Dobříš, Potraviny Třebíč, JMVaK Třebíč. Jednalo se především o odpady z chromočinných usní, odpad ze zpracování usní, odpad kožek a kůží, odpad usní z chromočinění atd.

Při sanaci v letech 1997 a 1998 bylo skládka částečně rekultivována v okrajových částech, těleso skládky bylo nepropustně zakryto, srážkové vody byly svedeny do odvodňovacích příkopů, byl vybudován drenážní systém pro jímání skládkového plynu a zprovozněny biofiltry sloužící k jeho pasivní likvidaci.

Současný stav

Je otázkou, zda a kdo vůbec v současnosti skládku monitoruje. V systému MŽP jsou sice uvedeny kontaktní osoby z ministerstva a České inspekce životního prostředí, ale kontakt na zodpovědnou osobu z Města Třebíče chybí.

V SEKM je uvedeno, že ve skládce se tvoří skládkový plyn s poměrně vysokým obsahem metanu. Též má negativně ovlivňovat vodu ve studnách v Řípově a hrozí, že by mohla kontaminovat dokonce i řeku Jihlavu. Území je pro skládkování nevhodné, skládka průmyslových odpadů představuje starou ekologickou zátěž s negativním vlivem na okolní životní prostředí.

Zdevastovaný biofiltr, který sloužil k pasivní likvidaci skládkových plynů

Zdevastovaný biofiltr, který sloužil k pasivní likvidaci skládkových plynů

A tady už ční jenom samotný vývod...

A tady už ční jenom samotný vývod…

 

Co požaduje spolek Obchvat Třebíče

Spolek Obchvat Třebíče se ve svém vyjádření k plánované stavbě průchvatu skládce důkladně věnoval. Požadoval již ve fázi dokumentace provedení podrobného popisu tělesa skládky, zhodnocení způsobu její rekultivace a chování skládkového tělesa položením komunikace na jeho povrch a provozu těžké techniky na komunikaci s dovozem nadměrných nákladů do Jaderné elektrárny Dukovany. Upozornil na to, že komunikace uložená na tělese skládky může způsobit sesuv tělesa skládky, ohrožení obyvatel obce Řípov a kontaminaci řeky Jihlavy.

Krajský úřad Vysočina stanovisko spolku akceptoval a zahrnul je do požadavků na zpracování tzv. „velké EIA“, která v současnosti probíhá.

Výrazné zpoždění stavby průchvatu

Pokud se bude skutečně realizovat průchvat, skládka bude muset být znovu sanována, nebo i zcela zlikvidována. Vzhledem k výrazným nedostatkům v dokumentaci a tomu, že ukládání nebezpečných odpadů probíhalo především v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století bez jakékoliv evidence, nikdo neví, co a v jakém množství je vlastně na skládce uloženo.

Nikdo též neví, jak dlouho by případná sanace či likvidace skládky probíhala, a kolik peněz by tyto zásahy vyžadovaly.  Skládka průmyslových odpadů „BOPO – Řípovská zmola“ je tak vážným ohrožením včasného dokončení stavby půchvatu a dalším důvodem pro to, aby byl vybudován skutečný, velký obchvat Třebíče, který se podobným rizikovým místům vyhne.

 

Související příspěvky

 

Obchvat Třebíče: vznikla současná varianta průchvatu kvůli pozemkům podnikatele Horkého?

Obchvat Třebíče: vznikla současná varianta průchvatu kvůli pozemkům podnikatele Horkého?

Současná podoba průchvatu byla schválená zastupitelstvem města Třebíče v roce 2004. Byl změněn územní plán, trasa vedoucí kolem Zámečku byla vyřazena a definitivně schválena současná trasa, vedoucí ulicí Koželužskou a dále přes Libušino a Terovské údolí. Právě v té době podnikatel Richard Horký kupoval zhruba 20 hektarů pozemků ležících v ...

Jaroslava Herzánová: vyjádření k Akčnímu plánu zlepšování kvality ovzduší v Třebíči

Jaroslava Herzánová: vyjádření k Akčnímu plánu zlepšování kvality ovzduší v Třebíči

Město Třebíč opět předvedlo co „umí“. V pátek 24. srpna ve 13 hodin, koncem prázdnin, uspořádalo projednávání „Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší“ s veřejností. Tedy – veřejné projednávání: o akci se v podstatě nikdo neměl šanci předem dozvědět. Paní Herzánová, jak píše ve svém článku, to zjistila náhodou dvě hodiny ...

Obchvat Třebíče – průchvat rozdělí Borovinu 11 m vysokou protihlukovou zdí

Obchvat Třebíče – průchvat rozdělí Borovinu 11 m vysokou protihlukovou zdí

Podle dokumentace k průchvatu zpracované ŘSD by současné napojení ulice Řípovské na Koželužskou mělo být zrušeno a tím pádem by zaniklo propojení „staré“ a „nové“ Boroviny. Křižovatka Řípovské a Spojenců by měla být přestavěna, a ve směru k průchvatu by u ní měla vyrůst 11 metrů vysoká protihluková stěna. O ...

Obchvat Třebíče – skládka „BOPO – Řípovská zmola“ by mohla ohrozit stavbu průchvatu

Obchvat Třebíče – skládka „BOPO – Řípovská zmola“ by mohla ohrozit stavbu průchvatu

Středem skládky, na kterou ukládaly průmyslové odpady v podstatě všechny třebíčské podniky především v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, by měla být vedena nová připojovací komunikace k ulici Pražské. V tom případě by však skládka musela být znovu sanována, nebo zlikvidována, což by bylo nepochybně časově i finančně náročné, ...

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This