Senát Krajského soudu v Brně včera potvrdil rozsudek Okresního soudu v Třebíči z března letošního roku, kterým byla zamítnuta žaloba Richarda Horkého proti našemu zastupiteli Jaromíru Barákovi o ochraně osobnosti a přiměřenému zadostiučinění ve výši 50.000,- Kč.  

Vše začalo již v květnu 2015, kdy finanční výbor třebíčského zastupitelstva kontroloval, zda sdružení firem TTS a Yashica provozující aquapark Laguna hospodaří s městským majetkem a dotací ve výši cca 7,8 milionů, kterou každoročně od města na provoz Laguny dostává, v souladu se smlouvou –  více si můžete přečíst v článku Jaromíra Baráka Kontrola 8 milionů pro Lagunu: z čeho má pan Horký strach?

Zasedání zastupitelstva

Na květnovém zasedání třebíčského zastupitelstva pak vedení města poskytlo velký prostor Richardu Horkému, který na závěr oslavné prezentace o tom, jak Laguna skvěle funguje, doslova prohlásil: “… moje osoba tady delší dobu panu Jaromíru Barákovi slouží jako volební billboard, bez mého souhlasu, a mně to dlouhodobě poškozuje, ať jako občana, tak jako prostě ředitele firmy, tak jako předsedu okresní hospodářské komory, místopředsedu krajské hospodářské komory … tak jsem si dneska dovolil podat podnět na námitku podjatosti pana Jaromíra Baráka, popřípadě ostatních členů jeho uskupení, protože my s tou kontrolou nemáme žádný problém, už tam proběhly kontroly, ale když se někdo snaží mou osobu systémově poškodit, tak vidím zjevnou zaujatost, a bylo to dneska podáno na městském úřadě.“

Následovalo více jak dvacetiminutové zdůvodňování a vysvětlování starosty Pavla Janaty, jak, kdy a proč s podnětem pana Horkého naložili a okamžitě se ho snažili řešit.

Poté dostal prostor k vyjádření i Jaromír Barák, a po jeho emotivním vystoupení byla na návrh zastupitele za KSČM RSDr. Milana Ustohala další diskuse znemožněna.

Tuto pasáž zde popisujeme tak podrobně proto, že se následně stala zásadním předmětem jednání jak třebíčského, tak i odvolacího krajského soudu. Videozáznam celého jednání zastupitelstva můžete zhlédnout zde, část, kterou se oba soudy zabývaly, pak je v čase 18:30 až 1:03:40. Vystoupení Jaromíra Baráka, jehož součástí jsou i věty, které se posléze staly jediným předmětem žaloby, pak můžete vidět na záznamu přímo zde. 

„Pan Horký si myslí, že bude ovládat nejenom radu města, ale že bude ovládat celé zastupitelstvo. Pak Horký si myslí, že zkrátka tohle město bude skákat čím dál tím víc, jak on bude pískat, to snad není možné, kde to jsme… “

Jaromír Barák

Richard Horký žaluje Jaromíra Baráka o půl milionu korun

Původně se totiž Richard Horký v žalobě podané již 20. 5. 2015 vrátil dokonce až do předvolební kampaně v roce 2014 a domáhal se, aby “… soud žalovanému  Jaromíru Barákovi uložil povinnost zdržet se vůči jakýmkoliv osobám šíření výroků, a to i neadresných, učiněných jakoukoliv formou, že žalobce je osobou, která ovládá radu města Třebíče, a že je osobou, která chce ovládat zastupitelstvo města Třebíče, a zdržet se vůči jakýmkoliv osobám jakéhokoliv zpřístupňování a šíření karikatury, na které je mimo jiných osob, velice výrazně karikován i žalobce, a to v podobě z radnice města Třebíče vyháněného člověka, kterého žene karikovaný žalovaný v podobě pejska, jak je tato karikatura přiložena k důkazu.“

Dále se žalobce po žalovaném domáhal zaslání vlastnoručně podepsané omluvy doporučeným dopisem ve znění: „Omlouvám se Ing. Richardu Horkému za to, že jsem jej veřejně a v negativním smyslu označil za osobu ovládající radu města Třebíč, že jsem jej zesměšňoval karikaturou šířenou v rámci své předvolební kampaně ve volbách do zastupitelstva Města Třebíč a že jsem v „Otevřeném dopise Jaromíra Baráka „třebíčským anonymům“, který jsem zveřejnil 10. 10. 2014 na webu občanské iniciativy v rámci své předvolební kampaně, úmyslně vykonstruoval a naznačil, že žalovaný je osobou či jednou z osob, která má něco společného s anonymními pomluvami a karikaturou, která o mě byla šířena“.

Žalobce se konečně po žalovaném domáhal zaplacení zadostiučinění ve výši 500.000,- Kč. 

 

Karikatura, kterou jsme zveřejnili na našem Facebooku jako reakci na pomlouvačný leták, na které byl Jaromír Barák nakreslen jako bojový pes na vodítku, a který se anonymně objevil ve všech poštovních schránkách v Třebíči před komunálními volbami v roce 2014

Karikatura, kterou jsme zveřejnili na našem Facebooku jako reakci na pomlouvačný leták, na kterém byl Jaromír Barák nakreslen jako bojový pes na vodítku, a který se anonymně objevil ve všech poštovních schránkách v Třebíči před komunálními volbami v roce 2014

 

Reakce Jaromíra Baráka na anonymní leták v roce 2014

Reakce Jaromíra Baráka na anonymní leták v roce 2014

Richard Horký se zřejmě původně domníval, že požadavkem na půl milionové odškodné Jaromíra Baráka zastraší (stejně jako případné další kritiky jeho osoby), a ten se mu omluví, jak v pokusu o smír navrhoval Horkého právní zástupce.

Barák však smír odmítl, následně vzal Richard Horký svou žalobu částečně zpět, kdy nově požadoval pouze zadostiučinění ve výši 50.000,- Kč a omluvu ve znění: „Omlouvám se Ing. Richardu Horkému za to, že jsem jej veřejně a v negativním smyslu označil na jednání zastupitelstva Města Třebíč, konaného dne 14. 5. 2015 za osobu ovládající radu Města Třebíč.“

Jednání okresního soudu

Okresní soud v Třebíči projednával žalobu Richarda Horkého na Jaromíra Baráka ve dvou stáních, v lednu a březnu letošního roku.

Žalobce Richard Horký na jednání soudu mimo jiné tvrdil, že výroky žalovaného Jaromíra Baráka “… o tom, že ovládá radu města a hodlá ovládat i zastupitelstvo lze vyložit pouze tak, že se ze strany žalobce jedná o vyhrožování nebo korupci, kdy v obojím případě se jedná o trestnou činnost. Žalobce proto očekává, že žalovaný předloží protokol od Policie ČR. Celou záležitost žalobce vnímá jako poškození své osoby. V průběhu minulého volebního období byl žalobce a projekty, na kterých se podílel, neustále napadány. Žalobce se domníval, že toto ustane, ale pak si řekl, že toho již bylo dost a vznesl námitku podjatosti.“

Na to Jaromír Barák oponoval: ” …že pokud by věděl a říkal, že žalobce je korupčník, vyděrač a podobně, pak by šel učinit oznámení na Policii ČR ….

Podnikání žalobce a jeho firem je výrazně spjato s městem Třebíč. Již v 90. letech získal žalobce od města do výhodného pronájmu tepelné hospodářství, ze kterého zejména v počátcích svého podnikání profitoval. V průběhu volební kampaně do městského zastupitelstva v roce 2014 upozorňovali na nesmyslné investice prováděné mimo jiné např. v areálu BOPO.

Není pravdou, že žalobce není politicky činný, neboť v průběhu této kampaně se snažil výsledky voleb ovlivnit tím, že na Facebooku platil inzeráty s reklamou na areál BOPO a nechal k tomu vydat i brožuru.“ Jednání třebíčského soudu je poměrně podrobně a přesně popsáno v novinových článcích, na které odkazujeme: 

Odůvodnění rozsudku

V odůvodnění rozsudku, kterým třebíčský okresní soud zamítl žalobu Richarda Horkého, se mimo jiné uvádí: ” … Po provedeném dokazování dospěl soud k závěru, že výroky žalovaného, které pronesl na zasedání zastupitelstva města Třebíč dne 14. 5. 2015, byly hodnotícím úsudkem, nikoli skutkovým tvrzením. Žalovaný uvedl, že si žalobce něco myslí. Žalovaný neřekl, že žalobce je kmotrem, korupčníkem nebo že někoho vydírá.

Žalovaný slova „Pan Horký si myslí, že bude ovládat nejenom radu města, ale že bude ovládat celé zastupitelstvo. Pak Horký si myslí, že zkrátka tohle město bude skákat čím dál tím víc, jak on bude pískat, to snad není možné, kde to jsme… “ pronesl na zasedání třebíčského zastupitelstva  v reakci předchozí projednávání námitky podjatosti jeho osoby v souvislosti s finanční kontrolou ve sdružení, které je příjemcem městských dotací a v němž figuruje žalobce.

A dále v reakci na informaci starosty města ohledně intenzivního řešení této námitky okamžitě potom, co byla na městský úřad doručena. Žalovaný v té chvíli vystupoval jako opoziční politik na zasedání zastupitelstva města. 

Pokud se jedná o tvrzení žalobce, že není veřejnou osobou, pak s tímto se soud neztotožnil. Je sice pravdou, že žalobce není politikem, avšak ve veřejném životě města Třebíč vystupuje velmi výrazně a je veřejně známou osobou, a to např. i z titulu své funkce v Hospodářské komoře.

Příjemce dotací je veřejně činnou osobou

V projednávané věci vystupoval žalobce dle názoru soudu jako veřejně činná osoba, neboť sdružení, jehož součástí je i firma žalobce je významným příjemcem dotací od města Třebíče. Účastní se tedy veřejného života tím způsobem, že čerpá významné finanční prostředky z rozpočtu města prostřednictvím svých firem.

Žalovaný je přitom opozičním politikem, který dlouhodobě kritizuje vztahy města Třebíč se žalobcem, resp. obecně se dlouhodobě zabývá účelností využívání finančních prostředků Města Třebíč. Za této situace dle názoru soudu kritika žalovaného nepostrádala věcný základ, když byla reakcí na podání námitky podjatosti žalovaného, a primárně nesměřovala k tomu, aby hanobila žalobce. Takovouto kritiku lze s ohledem na shora citovaná rozhodnutí považovat za dovolenou.

Navíc vyjádření žalovaného neobsahovalo ani žádné vulgární výrazy a podobně. Skutečnost, že zasedání zastupitelstva bylo živě přenášeno přes internet, nemá přitom na závěry soudu žádný vliv. Dle názoru soudu předmětný výrok žalovaného nebyl způsobilý zasáhnout do práva na ochranu osobnosti žalobce, a proto soud zamítl žalobu v celém rozsahu.“

Krajský soud v Brně se při odvolacím řízení zaobíral pouze videozáznamem z jednání třebíčského zastupitelstva. Rozsudek třebíčského okresního soudu potvrdil, upřesnil a rozšířil jeho odůvodnění, především v tom smyslu, že kritické výroky opozičních politiků zasluhují v demokratické společnosti zvýšenou ochranu.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This