Na následujících řádcích Vám představujeme 9 bodů našeho volebního programu, tedy 9 důvodů, proč volit kandidátku číslo 9 – kandidátku Třebíč Občanům!

  1. Průhledná a otevřená radnice

Ačkoliv současné vedení třebíčské radnice deklarovalo před čtyřmi roky zlepšení tristního stavu, do kterého Třebíč jejich předchůdci dovedli, opak je pravdou. Nedobrý stav města se ještě zhoršil, přičemž největším problémem je bující klientelismus, nesmyslné investice a z toho plynoucí rostoucí zadlužení města. Neprůhledné přidělování veřejných zakázek firmám radních, firmám s nimi spřízněných a směřování městských peněz do soukromých projektů vlivných podnikatelů je to, co Třebíči škodí nejvíce. Tento stav je třeba radikálně změnit.

Hospodaření města musí být průhledné a srozumitelné pro všechny. Městský rozpočet je třeba připravovat s dostatečným předstihem tak, aby se k jeho návrhu mohli vyjádřit všichni občané. Čerpání peněz je třeba kontrolovat zřízením transparentních účtů, podrobným „rozklikávacím“ rozpočtem a zveřejňováním všech objednávek, faktur a smluv uzavřených městem na webových stránkách města a celostátních registrech.

Veřejné zakázky je třeba chystat s velkým předstihem, transparentně a zveřejňovat tak, aby se o ně mohlo ucházet co nejvíce zájemců. Výsledkem bude úspora městských peněz a kvalitně a rychle odvedená práce. Obdobně se musí postupovat i u prodeje městského majetku.

Velké městské investice musí být v souladu s dlouhodobým strategickým plánem města, který bude s občany podrobně konzultován včetně možných variant. Maximální pozornost je třeba věnovat možnostem čerpat fondy Evropské unie a další dotační tituly, vhodné projekty pro tento způsob financování je třeba připravovat s dostatečným předstihem.

  1. Podpora zaměstnanosti a ekonomického rozvoje

Každý rok se z Třebíče odstěhuje 300 až 500 obyvatel, více jak 3 000 třebíčských občanů denně vyjíždí za prací mimo okres. Je tedy třeba věnovat maximální úsilí tomu, aby mohli v budoucnu pracovat v Třebíči nebo jejím okolí. Mimo podpory dostavby pátého bloku v Dukovanech je nutné vytvořit podmínky pro příchod dalších velkých investorů. Především zlepšit dopravní dostupnost Třebíče, hlavně napojení na D1 (což současná radnice významně ztížila odmítnutím obchvatu Pocoucova), ve spolupráci s okolními obcemi připravit vhodné zóny pro případnou průmyslovou výstavbu. Velký investor nepřijde sám, je nutné na jeho příchodu intenzivně pracovat, jednat s ústředními orgány státní správy a dalším zainteresovanými institucemi, ne jenom sedět na radnici a čekat na zázrak.

  1. Dostupná a průjezdná Třebíč

Z hlediska atraktivity Třebíče pro potenciální investory je nejdůležitější napojení na dálniční síť. V krátkodobém horizontu je jediným řešením napojení na D1 u Velkého Meziříčí. Stávající vedení města však naprosto nesmyslně odmítlo vybudování obchvatu Pocoucova, který tak zůstává poslední průjezdní obcí na této trase, když prosadilo více než 10 let starý projekt na „narovnání zatáček“ za 110 milionů korun. Odhadovaná cena za obchvat je přitom pouze o 40 milionů vyšší. Naší snahou bude obnovení jednání s krajem o jeho vybudování.

Důležitou dopravní tepnou je též silnice 1/23 spojující České Budějovice a Brno. Naší snahou bude přesunout plánovaný koridor kapacitní silnice S13 jižním směrem tak, aby kopíroval trasu 1/23. Obchvat Třebíče by se tak dostal do prioritních investic státu a naděje na jeho realizaci by výrazně stoupla.

Podporujeme co nejrychlejší zavedení Komplexního dopravního systému Kraje Vysočina a zapojení MHD Třebíč do tohoto systému. V oblasti železniční dopravy budeme usilovat o elektrizaci tratě Jihlava – Brno, díky níž bude lepší spojení Třebíče nejen s těmito městy, ale také s Českými Budějovicemi.

Velmi důležité bude vyhlášení otevřeného a transparentního výběrového řízení na provozovatele MHD v Třebíči od 1. 1. 2017, ve kterém nebude prostor na „gentlemanské dohody“, uzavírané současným vedením města, a které by mělo výrazným způsobem snížit nesmyslně vysoké částky vyplácené v současnosti provozovateli, které jsou téměř dvojnásobkem toho, co platí jiná města.

  1. Město pro všechny generace

Radnice musí klást velký důraz na běžný chod města. Vytvořit podmínky pro to, aby děti, mladé rodiny, střední generace a senioři mohli v Třebíči důstojně a spokojeně žít.

Zajistíme kvalitní úklid chodníků a silnic v létě i zimě revizí stávající smlouvy se soukromou firmou zajišťující tyto služby, případně vyhlásíme nové výběrové řízení. Snížíme cenu za odvoz komunálního odpadu těm, kteří odpad třídí, zohledníme malé děti a studenty dlouhodobě pobývající v jiných městech. Chovatele psů budeme motivovat k jejich výcviku snižováním poplatků.

Postaráme se, aby při plánování oprav komunikací ve městě nedocházelo ke zbytečným a nekoordinovaným uzavírkám a občané města nebyli nuceni trávit svůj čas v dlouhých kolonách.

Nepodlehneme lobbistickým tlakům provozovatelů výherních hracích automatů a prosadíme úplný zákaz hazardu v Třebíči.

Je třeba zlepšit dostupnost “startovacích” bytů pro mladé rodiny, vytvořit podmínky pro případnou výstavbu rodinných domů, tedy nabídnout mladým možnost získat stavební pozemky za rozumné peníze. Budeme podporovat charitativní a dobrovolnické organizace zajišťující pečovatelské služby pro seniory žijící v jejich přirozeném prostředí.

  1. Městské části

Jednotlivé části města se musí rovnoměrně rozvíjet a investovat je třeba především tam, kde žijí lidé. Chceme vybudovat dětská hřiště, především v lokalitě Horka-Domky. Hrádek musí být místem pro volnočasové aktivity. Silniční komunikace i chodníky je třeba neustále opravovat, především po zimě. Důraz musí být kladen na řešení situace na některých nepřehledných křižovatkách, tam kde je to vhodné výstavbou kruhových objezdů, rekonstrukci komunikace přes Poušov i mostu u Žerotínova náměstí. Investice města musí mířit i do všech integrovaných obcí, Pocoucova, Ptáčova, Budíkovic, Slavic, Řípova, Sokolí a Račerovic.

  1. Školství a volný čas

Chceme, aby každá rodina měla možnost umístit své děti do jeslí a mateřských školek. Město musí garantovat dostupné a kvalitní vzdělání na základních školách a ve spolupráci s krajem udržovat multioborovou nabídku středního školství. V Třebíči je třeba udržet nabídku sportovních a volnočasových aktivit tak, aby se jim mohl věnovat každý, kdo má zájem. Hřiště i dětské koutky mají být dostupné pro obyvatele všech městských částí. Je třeba zkvalitnit provoz letního koupaliště na Polance a zajistit tam ohřev vody.

  1. Městský úřad pro občany

Městský úřad musí sloužit všem občanům a být jim schopen kdykoliv vyjít vstříc. Je třeba, aby vedoucími odborů městského úřadu a řediteli příspěvkových organizací města byli kompetentní lidé, ne političtí trafikanti. Chceme, aby agenda starosty a místostarostů byla veřejně dostupná na webových stránkách města a tito představitelé se pravidelně setkávali s občany. Je třeba, aby vedení města vytvořilo jednotné a přehledné informační místo s novou koncepcí městských webů. Radniční periodikum musí poskytovat vyvážený prostor pro názory občanů, všech zastupitelů a představitelů dalších organizací působících v Třebíči. Poradními orgány zastupitelstva města by se měl stát studentský parlament a seniorský senát. Město musí vytvořit dlouhodobou koncepci rozvoje a strategický plán, kterými se bude skutečně řídit, na rozdíl od současného vedení.

  1. Živé centrum města

O charakteru každého města nejvíce vypovídá jeho centrum, a tak si tato lokalita zasluhuje zvýšenou pozornost. Prosadíme zřízení výboru zastupitelstva pro jeho revitalizaci, jehož členy budou nejenom zastupitelé, ale i městský architekt a další odborníci. Prosadíme urychlenou revizi doposud vypracovaných studií, případně vyhlásíme architektonickou soutěž na celkové řešení. Karlovo náměstí by nemělo nadále sloužit jako jedno velké parkoviště, ale být především klidovou zónou. Veškerou dopravu na Karlově náměstí lze přesunout na jeho spodní stranu, kde budou i krátkodobá parkovací stání. V této části mohou vzniknout i autobusové zastávky. Obě strany náměstí si zaslouží více zeleně a laviček, k oživení by zajisté přispěla i kašna. Občané a návštěvníci města by mohli ponechávat automobily v parkovacím domě, vybudovaném v Otmarově ulici. Pečovat bude třeba i o nábřeží řeky Jihlavy, kde by mohla pokračovat stezka pro cyklisty a inlinisty.

  1. Kultura pro občany i turisty

Stejně jako mnoho jiných věcí chybí Třebíči i dlouhodobá koncepce rozvoje kultury a cestovního ruchu. Na radnici prosadíme zřízení samostatného odboru, který se bude oběma oblastmi zaobírat. Není možné nadále nechávat tyto aktivity na Městském kulturním středisku, které se věnuje především komerčním záležitostem a dlouhodobější a strategické programy jeho vedení nezajímají. Třebíčské památky UNESCO jsou pro turisty velmi zajímavé, ale jejich prohlídku zvládnou během několikahodinové zastávky. Pokud chceme ve spolupráci s okolními městy dosáhnout toho, aby návštěvníci zůstávali v regionu déle, třeba i několik dní, musíme být schopni jim nabídnout i další zážitky. V organizaci kulturních akcí je třeba podporovat neziskové organizace i soukromé pořadatele. Třebíčská hvězdárna by měla fungovat jako samostatná příspěvková organizace města.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This